Privacyverklaring Bruining Administraties

Privacy staat bij ons hoog in het vaandel, uw gegevens zijn bij ons veilig.Op deze website worden geen klantgegevens bewaard, wij geven nooit persoonlijke gegevens aan andere partijen. Uw gegevens zijn bij ons veilig.

Wie is Bruining Administraties?

Bruining Administraties is een eenmanszaak, gevestigd aan de De Houtkamp 8, 9221 SB te Rottevalle.

 

Wie is de klant Bruining Administraties?

De klant is diegene met wie Bruining Administraties een overeenkomst voor dienstverlening is aangegaan en waarvoor privacygevoelige gegevens van de klant, diens familie of diens medewerkers worden verwerkt.

 

Overige relaties van Bruining Administraties:

Bruining Administraties verwerkt ook gegevens van andere relaties als leveranciers, personeel en sollicitanten. In zijn algemeenheid geldt dat de persoonlijke gegevens, welke wij van deze relaties verwerken, vallen onder de bepalingen die wij hieronder vermeld hebben.

 

Wie is verantwoordelijk voor persoonsgegevens in de zin van de AVG?

(Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Bruining Administraties verwerkt naast andere werkzaamheden ook persoonsgegevens voor en in opdracht van de klanten. Als deze persoonsgegevens alleen verwerkt worden zonder dat Bruining Administraties bepaalt wat met deze gegevens gebeurt, dan blijft de klant verantwoordelijk voor de persoonsgegevens. De klant bepaalt dan voor welk doel en met welke middelen de persoonsgegevens worden verwerkt. Dit is vaak het geval bij het verwerken van de salarisadministraties van de klant. In de meeste andere gevallen is Bruining Administraties verantwoordelijk voor de persoonsgegevens van de klant. Voor zover wij persoonsgegevens laten verwerken via een derde, bijvoorbeeld een softwareleverancier, is de derde een zogeheten sub-verwerker.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Veelal worden privacygevoelige persoonsgegevens door Bruining Administraties verwerkt, bijvoorbeeld:

 

- NAW gegevens

- Geslacht

- Email

- Telefoonnummer

- Geboortedatum

- BSN nummer

- Inkomensgegevens

- Overige gegevens over de financiële of economische situatie van de klant

 

Bovengenoemde gegevens worden van zowel de klant als diens gezin verwerkt. Voor het verzorgen van belastingaangiften en toeslagen, maar ook voor de salarisadministratie en eventueel andere aanvragen, is Bruining Administraties verplicht BSN-nummers te verwerken. Bruining Administraties is verplicht bij het voeren van de loonadministratie een volledige kopie van een identiteitsbewijs te documenteren. Het verzorgen van een financiële administratie, met de daarbij behorende verschillende rapportages, belastingaangiften en loonstroken, vormt de kern van de werkzaamheden van Bruining Administraties. Uiteraard gaan we hier uiterst zorgvuldig mee om. Vertrouwelijkheid en geheimhouding naar derden is hiervoor een uitgangspunt. Dit geldt uiteraard ook voor inloggegevens,zoals gebruikersnamen en wachtwoorden. De technisch en organisatorische beveiliging is hierop afgestemd.

 

Bruining Administraties verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens, zoals politieke en/of geloofsovertuiging, ras en medische informatie. Mocht er een reden zijn om dit wel te doen, dan zal dit afgestemd worden met de klant.

 

Hoe verwerken bij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend zoals in overleg met de klant is besproken in de opdracht tot dienstverlening. De verwerking vindt plaats zoals met de klant is besproken, behalve wanneer wij op grond van de wet- en of regelgeving verplicht zijn om anders te handelen.

 

De klant is wettelijk verplicht de wet- en regelgeving op het gebied van de privacy na te leven. In het bijzonder dient de klant vast te stellen of er sprake is van een onrechtmatige grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat wij voldoen aan de op ons van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.

 

Wie heeft er toegang tot persoonsgegevens?

Wij zorgen ervoor dat alleen onze medewerkers toegang hebben tot de persoonsgegevens. Uitzondering hierop zijn eventuele sub-verwerkers. Wij beperken de toegang voor onze medewerkers, waar mogelijk, tot die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor hun werkzaamheden. Onze medewerkers, die toegang hebben tot persoonsgegevens, hebben voldoende instructie gekregen en zijn bekend met verantwoordelijkheden en wettelijke verplichtingen om zorgvuldig met de persoonsgegevens om te gaan. Wij kunnen andere verwerkers (sub-verwerkers) inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden die voortvloeien uit de vraag van de klant. Denk hieraan specialisten op het gebied van de accountancy, loonwetgeving of fiscalisten. 

Wij zullen met deze sub-verwerkers via een verwerkersovereenkomst de verwerking van persoonsgegevens via onze richtlijnen vastleggen.

 

Inzage, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens. Waar mogelijk voldoen wij aan verzoeken om inzage of wijziging of verwijdering van persoonsgegevens. In de AVG is het verwijderen van persoonsgegevens een recht maar de wetgeving inzake de bewaarplicht van 7 jaar gaat voor de wetgeving van de AVG. Mocht de klant verzoeken bij ons indienen voor inzage, wijziging of verwijdering van gegevens en dit zal kosten met zich meebrengen, dan zullen wij die kosten in rekening brengen. Mochten wij een verzoek krijgen van een ander dan de betreffende klant (derden, instanties) dan zullen wij dit z.s.m. met de klant overleggen. Als wij de klant op de hoogte brengen van betreffend verzoek zullen wij met de klant overleggen welke gegevens overlegd dienen te worden en op welke manier wij dit zullen doen.

 

Beveiligingsmaatregelen - datalekken.

Wij hebben passende maatregelen genomen om de persoonsgegevens van de klanten te beveiligen. Dit zijn zowel fysieke maatregelen voor de nog aanwezige documenten als beveiligingsmaatregelingen voor de servers, computers en inlogomgevingen van Bruining Administraties.

 

Geheimhoudingsplicht

De medewerkers van Bruining Administraties en tevens de eventuele subverwerkers zijn verplicht zich te houden aan de regels in deze Privacy verklaring en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens.

 

Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het door de klant niet naleven van de AVG of andere wet- of regelgeving. De klant vrijwaart ons ook voor aanspraken van derden op grond van zulke schade. De vrijwaarding geldt voor alle schade die derden hebben geleden, maar ook voor de kosten die wij daarmee moeten maken, bijvoorbeeld in een eventuele juridische procedure, en de kosten van eventuele boetes die aan ons worden opgelegd ten gevolge van het handelen van de klant.

 

Einde samenwerking

Gezien de termijn van de wettelijke bewaarplicht (7 jaar) kunnen wij over het algemeen niet voldoen aan een eventueel verzoek om persoonsgegevens terug te geven of te vernietigen bij einde van de samenwerking tussen Bruining Administraties en de klant. Waar mogelijk zullen wij aan dit verzoek voldoen.

 

Overige bepalingen

Voor persoonlijke gegevens van medewerkers, stagiaires, uitzendkrachten of ZZP-ers gelden dezelfde regels als voor klanten. Gegevens van sollicitanten worden na maximaal 3 maanden verwijderd.

 

Slotbepalingen

Op deze bepalingen is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voorvloeien uit of samenhangen met deze bepalingen.Deze privacyverklaring gaat boven de bepalingen in de algemene voorwaarden, tenzij expliciet naar een bepaling in de algemene voorwaarden wordt verwezen. Mocht één of meerdere van de hier genoemde bepalingen niet geldig blijken te zijn voor een klant, dan heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de andere genoemde bepalingen. Wij zullen dan met de klant overleggen om eventueel gezamenlijk een nieuwe bepaling op te stellen.

 

reCAPTCHA

 

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google inc. (Google) om gegevens te beschermen die

Verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat 'spam bots' bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google's regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google's privacybeleid vind je op deze pagina: https://policies.google.com/privacy?hl=nl Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

 

Contact

Voor vragen over hoe Bruining Administraties met persoonsgegevens omgaat kan contact met ons  opgenomen worden, via info@bruining-administraties.nl.

Leveringsvoorwaarden